Vedtekter for Lande Gård barnehage AS iht. Barnehageloven § 7

 • 1 Eierforhold og organisering
  Lande Gård barnehage AS er en godkjent, privateid barnehage som eies av Arild Ådalen Holding AS
 • 2 Formål
  Lande Gård barnehage en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, som skal drives i samsvar med dem, til enhver tid, gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Lande Gård barnehage drives etter utvidet kristen formålsparagraf, og vi ønsker å gi barna holdninger i samsvar med kristne grunnverdier og kjennskap til relevante bibelfortellinger. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Vår målsetting er å gi barna et trygt og godt oppvekstmiljø, med vekt på lek og læring, i samhandling med barn og voksne. Det viktigste for oss er at barna trives!

 • 3 Opptakskriterier
  Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 – 6 år. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen fram til skolestart (med unntak av § 4).

Opptakskrets: Sarpsborg Kommune.
Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Barnehagelovens §13. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har en nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 2. Alderssammensetning. Barnehagen skal tilstrebe en langsiktig økonomisk forsvarlig drift og en hensiktsmessig alderssammensetning.
 3. Barn av ansatte. Styrer kan gi ansattes barn fortrinnsrett ved opptak.
 4. Søsken. Så langt det er mulig vil søsken av barn som allerede har plass i 
barnehagen bli prioritert.
 5. Førstevalg. Søkere med Lande Gård barnehage som førstevalg vil bli prioritert etter at overnevnte kriterier er ivaretatt.

Opptaksperiode:
 Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak, med søknadsfrist 1.mars. Søknad om plass skjer via elektronisk søknadsskjema på www.sarpsborg.com

Barnehageåret regnes i Sarpsborg kommune fra 15.08-14.08. året etter.

 • 4 oppsigelse

  Oppsigelse av barnehageplassen må skje i kommunens sider. I tillegg skal det sendes en e-post med bekreftelse til styrer.

  Dette med 2 måneders varsel, beregnet fra den 1. i måneden. Oppsigelsesfristen er gjensidig.

Man har rett til å si opp plassen gjennom hele året. Oppsigelse etter 01.05 medfører full betaling ut barnehageåret. (Se § 5 vedr. foreldrebetaling)
Rutiner for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til en barnehageplass, men ikke benytter seg av denne.

Mislighold av betalingsplikt kan medføre at plassen blir fryst inntil betaling er kommet inn. Dersom det er utestående fordringer ved oppstart av nytt barnehageår, kan man risikere å miste plassen.

Ved vesentlig uoverensstemmelser vedr samarbeid barnehage/hjem, har barnehagen en oppsigelsesrett med én mnd. oppsigelsesfrist.

 • 5 Foreldrebetaling

  Staten fastsetter hvert år en maxpris for foreldrebetaling som gjelder for alle barnehager i Norge. I tillegg til maxpris kommer matpenger. Se spesifisering av maxpris og matpenger på vår hjemmeside: landegaard.no

  Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. Styret i Lande Gård barnehage forbeholder seg retten til å endre pris på matpenger og evt andre tillegg.

 • 6 Kontrakt på barnehageplass

  Med mindre bare en av foreldrene har omsorgsrett for barnet, må begge foreldre gi sitt samtykke til, og underskrive en bindende kontrakt om barnehageplass.

  Vedtektene og barnehagens reglement er en del av denne kontrakten.

 • 7 Åpningstid og ferie
  Barnehagen har åpent mandag til fredag, kl 06:45 – 17:00

Barnehagen er stengt på alle offentlige fridager, lillejulaften, julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 planleggingsdager. Dette kommer frem i årsplanen.

Fellesferie Barnehagen er åpen 49 uker i året. I uke 28-29 og 30 avvikler vi fellesferie for barn og ansatte.

 • 8 Gebyr ved henting av barn etter stengetid.
  Dersom barnet ikke er hentet innen stengetid, påløper det en avgift på kr 250,- pr påbegynte halvtime. Det må signeres på eget skjema i slike tilfeller, som i etterkant blir utlevert av styrer.
 • 9 Foreldreråd og Samarbeidsutvalg
  Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Sammensettingen av disse rådene og deres oppgaver er definert i barnehagelovens § 4
 • 10 Helsekontroll

  Ved oppstart i barnehagen, skal det legges frem en erklæring om barnets helse (jf. Barnehageloven §23). Dette skjer på eget skjema som utleveres før oppstart. Foreldre/foresatte plikter å holde barnehagen orientert om barnets helsetilstand og endringer i denne. Barn med allergi for dyr, anbefales ikke å søke plass ved Lande Gård barnehage.

  Eventuelle allergier må dokumenteres med attest fra lege/sykehus.

 • 11 Barnehagereglement
  Det er utarbeidet et eget reglement som omhandler barnehagehverdagen. Reglementet tar for seg praktiske forhold som klær, utstyr osv. samt regler ved sykdom.
 • 12 HMS
  Barnehagen har et internkontrollsystem etter gjeldende regler og forskrifter.
 • 13 Forsikring
  Barna er dekket av Kollektiv ulykkesforsikring for barn gjennom PBL. Forsikringen gjelder hele døgnet. Ytterlige informasjon om forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til daglig leder.
 • 14 Kommunale vilkår
  Vilkår stilt av kommunen, om likeverdig behandling av ansatte i private og kommunale barnehager, med henblikk på ansettelses- og lønnsvilkår er oppfylt. (jf. Bystyrevedtak om likeverdighetsbehandling i private barnehager.) Barnehagene er i tillegg medlemmer av Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og de ansatte har godkjent lønns og tariffavtale, samt pensjonsavtale.
 • 15 Norm for arealutnytting
  Barnehagen har et netto innvendig leke- og oppholdsareal på 4 m2 pr barn over 3 år, og 5,3 m2 pr barn under 3 år. Utearealet skal være om lag 6 ganger oppholdsarealet inne.
 • 16 Endring av vedtekter
  I samsvar med Barnehageloven forbeholder styret i Lande Gård barnehage AS seg retten til å endre vedtektene. Endringer av vesentlig karakter skal i forkant fremlegges samarbeidsutvalget.

Vedtektene ble sist endret: 09.08.2022
Vedtektene er godkjent av Styret i Lande Gård barnehage AS

 

LAST NED HER